งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ขันคำ
2. เด็กหญิงจิตลดา    สายแสง
3. เด็กหญิงปราวีณา    นารถชมสา
1. นายสุคนธ์    ภูชำนิ
2. นายสุชาติ    ธุระพระ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายเกรียงไกร    ศรีสุข
2. เด็กชายสิทธิพร    พูลเพิ่ม
3. เด็กชายสุริยะ    เพ็งลุน
1. นางวิมลรัตน์    พระหันธงไชย
2. นายวีระ    วงศ์ตาขี่
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธิดารัตน์    สาบก
2. นางสาวกฤติกา    สารหงษ์
3. นางสาวจินตนา    ปิตะแสง
1. นางพัชนี    ศรีอ่อน
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จันทรังษี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    จันทรังษี
3. เด็กหญิงศรุตา    นงค์แสน
1. นางปัญจพร    แสนภูวา
2. นายวินัย    พรหมโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................