งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศุภาศินีย์    สุขศิริภูวกุล
2. นางสาวสิริกร    วงษา
3. นางสาวอารียา    จิตวิขาม
1. นายกิตติ    นันตะสุข
2. นางนุจจรี    เหมะธุลิน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสิรวิชญ์    ยานวิพัด
2. นายธนดล    คำภา
3. นางสาวยศวดี    วงศ์เครือศร
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
2. นางสาวรณิดา    มหาจักษุ์
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายรัตนศักดิ์    กล้าหาญ
2. นายนันทวุฒิ    นามวงค์
3. นางสาวสุธาทิณี    สุมังคะเสริฐ
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวุฒิไกร    มีบุตร
2. นายนุกูล    ดงภูยาว
3. นายอภิพัทธ์    พรมไพสน
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
5 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายมนตรี    กิติพัฒน์มนตรี
2. นายนิธิพัธน์    ศรีจันทร์
3. นายบุญคณา    ศรีจันทร์
1. นายเข็มเพชร    ศรีทอง
2. นางเสาวรัตน์    ไชยต้นเทือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................