งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายรักษ์พงษ์    เวียงยศ
2. เด็กชายกฤษฎิณ    แก้วกิ่ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ภูสีนาค
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
2. นางสาวรณิดา    มหาจักษุ์
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายยุทธนา    ธรรมดี
2. เด็กชายธวัชชัย    แฮนหลุน
3. เด็กชายอัจฉริยะ    บู่ทองมา
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
3 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายคุณากร    ดวงจิตร
2. เด็กหญิงประณยา    ผุยหันธาตุ
3. เด็กชายกันยารัตน์    อุปรี
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
4 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฉันทนา    ชัยมุงคุณ
2. เด็กหญิงศิรประภา    พินพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ดอกสี
1. นายเข็มเพชร    ศรีทอง
2. นางเสาวรัตน์    ไชยต้นเทือก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................