งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนินาถ    พูนปริญญา
2. นายแดนนี่    ซีฟาล่า
3. นายธนากร    หัตถสาร
4. นายพงษ์ศธร    กฤษณะสาย
5. นายศุภณัฐ    จันทาศรี
6. นางสาวปิยะวรรณ    ชมภูหลวง
1. นายธนพล    นาโควงค์
2. นางสาวพิกุลแก้ว    ยะไชยศรี
3. นางเยาวลักษณ์    ชัยทัด
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรพงษ์    ใยวังหน้า
2. นายณัฐพงษ์    คำสิงห์
3. นางสาวศิริลักษณ์    มุงเพีย
4. นายพีรพงศ์    วงศ์เครือศร
5. นายนครินทร์    ปิมสันเที๊ยะ
6. นายปวีณ    ผาด่านแก้ว
1. นางทิพย์วิมล    นันตสุข
2. นางสาวสมฤทัย    อิ้มพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเสกสรรค์    รอดอุตร์
2. นางสาวเบญญาภา    แพนบุตร
3. นางสาวขนิษฐา    พลศักดิ์ขวา
4. นางสาวศริตา    หนองระสาน
5. นางสาวธิญาดา    อุปัญญ์
6. นางสาวนุชนาฎ    โคตรจำปา
1. นางนุพิศ    อัคพิน
2. นางบุษบา    แสงวงค์
4
4 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจักรพันธุ์    งอยจันทร์ศรี
2. นางสาวฉัตรสุดา    งอยภูธร
3. นายพุทธชาติ    ทิพจร
4. นางสาวสุพัตรา    อินธิบาล
5. นางสาวพิชยา    เภาโพธิ์
6. นางสาวปณิตา    ฝอยลามโลก
1. นางทัศนีย์    สุจริต
2. นางอรุณวรรณ    งอยผาลา
3. นายโชคอนันต์    งอยผาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................