งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทรลดา    วงศ์ประทุม
1. นายกิตติ    นันตะสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโชคทวี    โต๊ะชาลี
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
7
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจักริน    ศรีสวัสดิ์
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
9
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพงษ์ศักดิ์    บุโฮม
1. นายอำพล    พิลาตัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจุลจักร    แสงใส
1. นายวีรพัฒน์    ศรีวรกุล
4
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศศิวรินทร์    อ่อนจงไกร
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
8
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิรัชยา    ทองเย็น
1. นายมนตรี    ไชยบุบผา
10
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอดิลักษณ์    เสมอพิทักษ์
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
11
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทศพล    พลาดอินทร์
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
5
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัชชล    ขวาธิจักร
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
6
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกฤติยา    กิ้วลาดแยง
1. นายรัตนพล    คำเพชร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................