งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทรลดา    วงศ์ประทุม
1. นายกิตติ    นันตะสุข
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโชคทวี    โต๊ะชาลี
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจักริน    ศรีสวัสดิ์
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพงษ์ศักดิ์    บุโฮม
1. นายอำพล    พิลาตัน
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจุลจักร    แสงใส
1. นายวีรพัฒน์    ศรีวรกุล
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศศิวรินทร์    อ่อนจงไกร
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิรัชยา    ทองเย็น
1. นายมนตรี    ไชยบุบผา
8 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอดิลักษณ์    เสมอพิทักษ์
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทศพล    พลาดอินทร์
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
10 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัชชล    ขวาธิจักร
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกฤติยา    กิ้วลาดแยง
1. นายรัตนพล    คำเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................