งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกิจวัฒนา    เสมาทอง
2. เด็กชายปฏิวัติ    เขียวสวัสดิ์
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ครุฑธะกะ
2. เด็กชายอนาวิล    แก้วมะ
1. นายนิกร    โสรินทร์
2. นางไอลดา    สิงหนสาย
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    โฆษิตคณาทรัพย์
2. เด็กหญิงนริศรา    ขวาชัยวี
1. นายสุรสิทธิ์    อุดมเดช
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสิขรินทร์    จันทพันธ์
2. เด็กหญิงปนัดดา    คำสงค์
1. นางรัชดาพร    สดใส
2. นางสาวสุทธิดา    วระฮาด
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายมนูญกิตต์ชิ์    ศิริขันธ์
2. เด็กชายภูวดล    ศิริบุตร
1. นางสาวจารุณี    เรืองสวัสดิ์
2. นางสาวจินตหรา    ธรรมโม
6 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชัยยา    ฉิมป้อง
2. เด็กชายอภินันท์    บัวเงิน
1. นายจิระ    ราชโยธา
2. นางสาวิตรี    ท่อนทอง
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูริทัต    ศิริฟอง
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ดอกเกตุ
1. นายอาทิตย์    มิตรแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรวรรณ    ไชยะอ้วน
8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายเกียรติชัย    อุ่มภูธร
2. นายธนากร    เงินชาลี
1. นายทรงวุฒิ    ยลถนอม
2. นายศราวุธ    แจ้งสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................