งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิรประภา    เป้งคำภา
2. เด็กหญิงวรรณภา    คงครบ
1. นางนุจจรี    เหมะธุลิน
2. นางเสาวนีย์    วงศ์วิชิต
4
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกนกอร    มุลน้อยสุ
2. เด็กหญิงลักขณา    พลวงศ์ษา
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
2. นางสาวรณิดา    มหาจักษุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    คำศรีพล
2. เด็กหญิงธณัฎฐา    ญัติยะ
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงลัฐิกา    วระโงน
2. เด็กหญิงวิภาวลัย    ฮาบละคร
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    จันทมาศ
2. นางสาวเจตสุดา    แร่ถ่าย
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชนิกานต์    อวนพล
2. เด็กหญิงปิยะพร    หาญจำปา
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
2. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิภาภรณ์    แซ่หว่อง
2. นางสาวน้ำฝน    ลาสนธิ
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววริษา    เมษา
2. เด็กชายปทุมทิพย์    แก้วมุกดา
1. นางสาวปิยะดา    พรหมอารักษ์
2. นายลือชัย    อุปพงษ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................