งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธนัชชนก    อภิวัชรกุล
1. นางนุจจรี    เหมะธุลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรวรรยา    ผลานิสงค์
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
5
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัฐมนูญ    คำสิงห์
1. นางสาวชญาดา    ชนาวุุฒิกุลกิติ
4
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายยุทธนา    สามารถกุล
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัปสร    กงลีมา
1. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุระชัย    แสนเหวิม
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
6
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกิ่งแก้ว    ปัญหาชัย
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจุฑาวัชร    พิชัยคำ
1. นายรัตนพล    คำเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................