งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงใบเงิน    รัตนะ
1. นางเสาวนีย์    วงศ์วิชิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    ก้อนทอง
1. นางสาวรณิดา    มหาจักษุ์
5
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนุชนารถ    มุลเมืองแสน
1. นายทวีศักดิ์    จันทรังษี
7
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชนิดาภา    วีระศรี
1. นายมนตรี    ล้ำเลิศ
6
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธิดา    คำสงค์
1. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธนิศา    อิว
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
8
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายจิรดา ศรีจันทร์    ศรีจันทร์
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจินห์จุฑา    อินทรสิทธ์
1. นายบัณฑิต    มุงคุณ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................