งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายประนต    ศรีวรกุล
1. นางนุจจรี    เหมะธุลิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกตมณี    ผาใต้
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
4
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรชิตา    คงถาวร
1. นางสาวชญาดา    ชนาวุุฒิกุลกิติ
5
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัตชนก    พรมรัตน์
1. นางสาวอมรรัตน์    พจนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัยมงคล    เชียนพลแสน
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
6
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรทิพย์    ระแสนพรหม
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกษฎาภรณ์    อุดมศิลป์
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
7
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนันทิดา    แก้วบุตร
1. นายรัตนพล    คำเพชร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................