งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐนิช    ตั้งจิตรจิรภัทร
1. นายกิตติ    นันตะสุข
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเมย์ธาทิพย์    บัวรัตน์
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฑารัตน์    วงจันทา
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนรัฐ    ตรีนิภากร
1. นายมนตรี    ไชยบุบผา
5 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววารุณี    สอนพิมพ์
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชรินทร์    อนุญาหงส์
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวรวุฒิ    ชัยทะ
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
8 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสาวิตรี    ทนงศิลป์
1. นายรัตนพล    คำเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................