งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรติพล    สุคำภา
1. นางเสาวนีย์    วงศ์วิชิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอดิเทพย    ยาทองไช
1. นางสาวรณิดา    มหาจักษุ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปันโยศรี
1. นายอำพล    พิลาตัน
4
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธิติพร    ใจเอื้อ
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงต้นหญ้า    เหลาแตว
1. นางสาวจันพิจิต    โคตรพรม
6 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ลายนอก
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
6
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    เรณู
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
8 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสายธาร    ประเทพา
1. นายลือชัย    อุปพงษ์
5
9 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร    ถินวัลย์
1. นายบัณฑิต    มุงคุณ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................