งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกิตติธัช    สุวรรณเจริญ
1. นางนุจจรี    เหมะธุลิน
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนินาถ    ชินบุตร
1. นางสาวพัชราพร    วงศ์ตาขี่
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกิตติพงษ์    จันทร์ทอง
1. นายอำพล    พิลาตัน
4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขวัญฤทัย    คำผาเยือง
1. นายวีรพัฒน์    ศรีวรกุล
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนภัสสร    ทาวะลุน
1. นายภูมินทร์    ขันเงิน
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอนงค์นาถ    แสนพงษ์
1. นายมนตรี    ไชยบุบผา
7 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทิพวรรณ    ศรีอาจ
1. นางพรนิษา    ศิริบุรี
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปราวีณา    วระโงน
1. นางสาวสุชีลา    เพชรแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................