งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายคุณากร    ศรีมุกดา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทัดทาน
1. นายธนายุทธ    ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ    หาญมนตรี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนวัฒน์    แซ่ฉั่ว
2. เด็กชายพิษณุ    วงษ์เจริญ
1. นางขนิษฐา    สุวรรณะ
2. นางสาวประภัสศร    เวฬุวะนารักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูมินทร์    มาตจินดา
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    คำทะเตร
1. นายพรชัย    สิทธิศักดิ์
2. นางวนิดา    บิดร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................