งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทศพร    งามแสง
2. นายอิทธิชัย    ราชาแดง
3. นายมงคล    แสนสาร
1. นายสุคนธ์    ภูชำนิ
2. นายสุชาติ    ธุระพระ
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนริศรา    คำลือ
2. นางสาวนิภาพร    อุทาลุน
3. นางสาวนงลักษณ์    พวงวอน
1. นางพัชนี    ศรีอ่อน
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรอนงค์    ศรีบุญโฮม
2. นางสาวพรซิตา    ตะปัดชม
3. นางสาวสุภารัตน์    ประทุมโต
1. นางปัญจพร    แสนภูวา
2. นายวินัย    พรหมโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................