งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวตวงพร    ชูรัตนศุภนนท์
2. นายวีระนนท์    จันทรังษี
1. นางมณีรัตน์    วุฒิสาร
2. นางราตรี    ศิลารักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนิติพงษ์    มุลน้อยสุ
2. นางสาวชุลีพร    เสนสิทธิ์
1. นางสุพรรณ    พรมเชษฐา
2. นางสุภาวดี    เฉลยสุข
7
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวุสุกานดา    พลวงศ์ษา
2. นายสุริยา    ศรีนา
1. นายวิมาลย์    การุณ
2. นางสาวเจนจิรา    ลูกอินทร์
8
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลธิฌา    ศรีโพนทอง
2. นายอภิสิทธิ์    พรมมาก
1. นางสาวกฤตยา    ชื่นนิรันดร์
2. นางสาววารุณี    มาตรสงคราม
9
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนนทวัฒน์    สังกฤษ
2. นางสาวธิดารัตน์    ลาวงศ์เกิด
1. นายณัฐพล    ศรีไตรเรือง
2. นางสาวศิริพร    ตะโคตร
13
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพุฒิพงษ์    ยาทองไชย
2. นางสาวอภิญญา    คำสิงห์
1. นายปัณณวัฒน์    กิตติพิชญา
2. นายสุรศักดิ์    จันทร์ธรรม
12
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชระ    ไชยแก้ว
2. นางสาวเอมิกา    พฤกษ์จันทร์
1. นางสายทอง    สิงจานุสงค์
2. นางสาวเจตสุดา    แร่ถ่าย
4
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสุรนาถ    เจริญทรัพย์
2. นางสาวรัตดาวัล    มอญทิพย์
1. นางสาวยุวรัตน์    พวงประดิษฐ์
11
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายยศกร    กางทอง
2. นางสาวจิรัชญา    นนท์สะเกตุ
1. นางลักขณา    ศรีมามาศ
2. นางศิริลักษณ์    แว่นเรืองรอง
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีริศ    โต๊ะชาลี
2. นางสาวสุวิมล    พลไชย
1. นางสาวปรียา    ถาวีวร
2. นางเพ็ญศรี    เคนไชยวงศ์
5
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอรรคเดช    สุพรรณเมือง
2. นางสาวสายธาร    คงเจริญ
1. นางวิรัฏฐยา    พาเพียเพ็ญ
6
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศิริรักษ์    ตรงกงนาม
2. นายชัยธวัช    สีสาวรรณ
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. นางวันวิสา    ไชยตะมาตย์
14
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพิทวัท    ไชยสุระ
2. นางสาวพนิดา    เนืองทอง
1. นางสาวอรุณจิต    บัตจัตุรัส
10
14 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนิต    ไชยบุญ
2. นางสาวอภิษฎา    พวงพิลา
1. นางสาวิตรี    บำรุงรส
2. นายอาทิตย์    บัญชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................