งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวินทกานต์    นามประกาย
2. เด็กหญิงญนันทพร    ลีประเสริฐสุนทร
1. นางญาจิตต์    เมตุลา
2. นางลัดดาวรรณ์    ใจกลาง
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวรากร    วงศ์คำ
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์    แสนสุริวงศ์
1. นางสุพรรณ    พรมเชษฐา
2. นางเพ็ญสุภา    ผาใต้
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพัธนธิดา    งอนมี
2. เด็กชายจักรพล    แก้วเคน
1. นางสมดี    ฝูงพิลา
2. นางสาวเจนจิรา    ลูกอินทร์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอรพิณญา    ใสยศาสตร์
2. เด็กชายระพีพัฒน์    เอกศิริ
1. นางสาวกฤตยา    ชื่นนิรันดร์
2. นางสาววารุณี    มาตรสงคราม
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปณิตา    วรสาร
2. เด็กชายอมรรัตน์    ซุยซะโก
1. นายนพนาถ    โททุมพล
2. นางสาวศิริพร    ตะโคตร
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชวลิต    สิทธิราช
2. เด็กหญิงธัญพร    โลยะลา
1. นางสายทอง    สิงจานุสงค์
2. นางสาวเจตสุดา    แร่ถ่าย
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎา    ยมพินิจ
2. เด็กหญิงนิพาดา    หินสอ
1. นางสาวยุวรัตน์    พวงประดิษฐ์
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพลาธิป    อ่อนจงไกร
2. เด็กหญิงชนกวนันท์    ม่อมพะเนาว์
1. นางลาวัลย์    คุณแสน
2. นางวิภาดา    โทษาธรรม
9 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎา    คุณปัญญา
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    อาจสม
1. นายบรรทัด    วภัคเพชร
2. นางหวานตา    ปัญญาประชุม
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายวรพล    ภูละคร
2. เด็กหญิงซูเซิน    โคสกี้
1. นางชบาพรรณ    นรินทร์
2. นายประไทย    ศุภวิทยาเจริญกุล
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์    บุสะอาด
2. เด็กหญิงอนุธิดา    เศียรกระโทก
1. นางสาวสุพัตรา    ภักดีสวัสดิ์
2. นางสาวเอี่ยมจิตร    พจมานโสดม
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายฤทธิชัย    ลิสัย
2. เด็กหญิงวรรณิดา    กังวลทรัพย์
1. นางศศิประภา    บุญชิดชม
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    คอมแพงจันทร์
2. เด็กชายสุรศักดิ์    มณีจันทร์
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. นางสาวดวงใจ    ภารสำราญ
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอลงกรณ์    ไชยสุระ
2. เด็กหญิงสโรชินี    พันธมาศ
1. นางสาวเยาวณี    เขื่อนพงษ์
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายปฎิภาณ    พิมพ์เภา
2. เด็กหญิงอุทัยวรรณ    งอยปัดพันธ์
1. นางปริยากร    ไชยอดทน
2. นางสาวิตรี    บำรุงรส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................