งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณิชากร    พรมวิเศษ
1. นายเอกพร    เสริฐสาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจีรวัฒน์    ลับภู
1. นายกิรพัฒน์    อุปพงษ์
5
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววลัยรัตน์    ศรีเมือง
1. นางพงษ์ลัดดา    มาหริน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญารัตน์    คอมแพงจันทร์
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
6
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจารุวรรณ    จำนงค์ไทย
1. นางมาริษา    เศียรกระโทก
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปริญญา    บุญโต
1. นางสาวรัฐตินันต์    โกษาแสง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................