งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกฤษธรากร    แก้วขวัญ
2. เด็กชายศิริชัย    มูลชมภู
3. นายคมสันต์    บัวทะลาด
4. นางสาวนิลเนตร    คลังเย็น
5. นายวายุ    แสนแพง
6. นายณัฐวุฒิ    ทัศคร
7. นางสาวภาคภูมิ    โพนทองถิ่น
8. นางสาวนิศรา    เถาประสาท
9. นางสาวพรชิตา    โคตรธรรม
10. นางสาวปณาลี    จันทร์นุ่ม
11. นางสาวณัฐสิมา    จันทรังษี
12. นางสาวธนพร    พลสมบัติ
13. นางสาวพนมพร    ดงภูยาว
14. นายอาทิตย์    ภูละคร
15. นางสาวเนตรนภา    งิ้วสีดา
16. นางสาวฐานิดา    สีใส
17. นางสาวเรณุกานต์    อาวงศ์
18. นางสาวพนิดา    นนท์ไพรวัน
19. นางสาวประกายแก้ว    โพธิโคตร
20. นางสาวนภัสวรรณ    ลาแสง
1. นายทวีชัย    จารุเบญจรัตน์
2. นายบดินทร์    นารถโคษา
3. นางประภากร    พรหมโสภา
4. นางวรรณพร    ภูมี
5. นางสาวสุพิชชา    เอื้ออารีย์กุล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................