งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงช่อมุกดา    ชานันโท
2. เด็กหญิงกานต์สุภา    กุลวงษ์
3. เด็กหญิงสินีนาฏ    สุขมั่น
4. เด็กชายศิวพิชญ์    นนธิจันทร์
5. เด็กชายสหรัฐ    บุญบรรจง
1. นางตติญา    กาญจะนะกันโห
2. นายอานนท์    มโนธรรม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธนากร    ผิวอ่อน
2. เด็กชายเพชรนรินทร์    ราตรีหว่าง
3. เด็กชายเอกภัทร    บุญเดช
4. เด็กหญิงสุจิตรา    ฤทธิ์มนตรี
5. เด็กชายณัฐพล    ปุกคาม
1. นายกิรพัฒน์    อุปพงษ์
2. นายณัฐพล    ศรีไตรเรือง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................