งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปทุมทิพย์    เมษาดี
2. นางสาวเจนจิรา    ราชแผ้ว
3. นางสาวชนิกา    คำเพชร
4. นางสาวน้ำทิพย์    เมษาดี
5. นางสาวชุตินันท์    ยาทองไชย
1. นายปัญญา    ศรีผายวงษ์
2. นายเอกพร    เสริฐสาย
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิตติมา    อินทไชย
2. นางสาวอริศรา    ยุบลชิต
3. นางสาวสุดารัตน์    ปาตู
4. นางสาวอภิสรา    เห็นหลอด
5. นางสาวอภิษฎา    แสงชาติ
1. นางสาวมัลลิกา    สายสุรีย์
2. นางสาวรุ่งทิพย์    นาถโกษา
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกุลณัฐ    ฮามพันธ์เมือง
2. นางสาววรธิดา    ธุระพันธ์
3. นางสาวสานิตา    ยอจำปา
4. นายรัชชานนท์    ศรีเพียชัย
5. นายภูธเนศ    วงศ์เตชะ
1. นางประภากร    พรหมโสภา
2. นางสาวศิรินาถ    ไวแสน
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนโชติ    งามเลิศ
2. นายจิรโชติ    ประแกกัน
3. นางสาววริศรา    บาลโคตรคุณ
4. นางสาวฉัฐมณฑน์    ท้าวฤทธิ์พิเชฐ
5. นายเอกพล    ไพคำนาม
1. นางรัตนาภรณ์    สิงหันต์
2. นางสาวศศินันท์    จันทร์ดี
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสิริกร    ดาวะเศรษฐี
2. นางสาวนภัสสร    รัตนา
3. นางสาวสุกานดา    คำทะเนตร
4. นางสาวเสาวรส    พานาดา
5. นางสาวกัลย์สุดา    ชมภูจันทร์
1. นางทัศนีย์    สิงห์สุพรรณ
2. นางสาวศตพร    ทอนฮามแก้ว
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมุกดา    ฉิมชัย
2. นางสาวอรียา    ปาระลี
3. นางสาวอริศรา    สุขมาก
4. นางสาวบุญวรรณ    ผึ้งศรี
5. นางสาวพรสวรรค์    วระโคตร
1. นางสาวจันทร    ประเสริฐหล้า
2. นางสาวนภาพร    สุภารี
7 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิยดา    อุดรทักษ์
2. นางสาวทิฆัมพร    ประเทพา
3. นางสาวสุจิตตรา    พรมมหากุล
4. นางสาวกัลยรัตน์    แว่นทันใจ
5. นางสาวรรินทร์    อิ่มบุญสุ
1. นายคำรณ    เอกมาตร
2. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีปาน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................