งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    กิติผง
2. เด็กหญิงสุพัตตรา    ศรีหานาม
3. เด็กหญิงวรรณิษา    แซงราชา
4. เด็กหญิงจตุพร    สุขเสน
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์    วรจิตร
1. นายนพนาถ    โททุมพล
2. นางสาวศิริพร    ตะโคตร
2 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัญญา    แก้วเมือง
2. นางสาวธันยพร    จันทร์ดี
3. นางสาววิมลวรรณ    สุขวงษ์
4. นางสาวลดา    คำสงค์
5. นางสาวกีรติ    ศรีเชษถา
1. นางประภาภร    พรหมโสภา
2. นายศิขรินทร์    ทิพชาติ
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศิรศักดิ    มหัส
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ภูวงษา
3. เด็กหญิงพรพิชชา    พวงศรีแก้ว
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์    จุลนีย์
5. เด็กหญิงบุลพร    อ้อยรักษา
1. นางสาวชมพูนุท    สมบัติศรี
2. นางสาวอาภรณ์รัตน์    แสนภูวา
4 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวรัรญา    อนุญาหงส์
2. เด็กหญิงสุดธิดา    กันยามาตร
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์    แสนปาก
4. เด็กหญิงปัทมาพร    ยงคำชา
5. เด็กหญิงพรวนัช    โหน่่งที
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. นางสาวบุญยงค์    ตาลวิลาส
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลิตา    บุตรนาม
2. เด็กหญิงเพชรลดา    นามคำ
3. เด็กหญิงอภิสรา    บงค์บุตร
4. เด็กหญิงรัตติกาล    ชาสงวน
5. เด็กหญิงนันชนก    แดงวงษ์
1. นางสาวนงคลักษณ์    คำชมภู
2. นางสาวสุชาดา    อุ่นเทียมโสม
6 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรมิดา    แสนพลอ่อน
2. นางสาวยศศินีย์    แก้วมุกดา
3. นางสาวนิดา    ศรีจันทร์
4. นางสาวณัชชา    ชัยมุงคุณ
5. นางสาวชุติมา    ศรีสุทัศน์
1. นางสาววิราวรรณ    คำประวัติ
2. นางสาวสุจินต์    จันดากุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................