งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกันธิชา    อุ่นคำ
2. นางสาวคีตะภัทร์    นาสมตรอง
3. นางสาวธนิยาภรณ์    บุระเนตร
4. นางสาววรรณรดา    ภาษี
5. นางสาวศุภการต์    โคตรวงค์
1. นางเกษมณี    เรืองเพชร
2. นางเตือนตา    ศรีอัจฉริยะกุล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุธารทิพย์    นิลทะราช
2. นางสาวจิรวดี    ศรีสมบัติ
3. นางสาวรุ่งตะวัน    เพชรวิเศษ
4. นายประกายเพชร    มีภูคำ
5. นายนพพล    คึมยะราช
1. นางฉลาด    วงศ์เครือศร
2. นางเบญจลักษณ์    ลีนาราช
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรรณศิริ    ประภะวะนัง
2. นางสาวธวัลพร    พิษสุวรรณ
3. นางสาวสุธาสินี    พรมวันดี
4. นางสาวรุ้งลาวัลย์    ซีแพง
5. นางสาวสุนันทา    พัฒนชัย
1. นางธนการ    วงศ์สงคราม
2. นายสุคนธ์    ภูชำนิ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเพชรลัดดา    แสนภูวา
2. นางสาวสุทธิดา    ศรีษะเกต
3. นางสาวฐานิกา    ทองใส
4. นางสาวอาทิตยา    เผ่าผม
5. นางสาวปรวี    หงษ์ต้น
1. นางสาวมนต์เทียน    รักความซื่อ
2. นางสาวศิริพร    ตะโคตร
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญารัตน์    ไชยบุตร
2. นางสาววัลลญาญี    จันทรังษี
3. นางสาวชนัญชิตา    พนันชัย
4. นางสาวกมลชนก    วงศ์กาฬสินธ์ุ
5. นางสาวศศินิภา    หัชบูรณ์
1. นางสาวณัฐธิยา    ลุนจักร
2. นางประภาภรณ์    สมบูรณ์ธนากร
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวบุษยานนท์    วงชาเนาว์
2. นางสาวกนกวรรณ    อุปมานะ
3. นางสาวอารียา    แสนบรรดิษฐ์
4. นางสาวทิพนภา    อุ่นจางวาง
5. นางสาวเบญญทิพย์    ถาทุมมา
1. นางบุญยงค์    สายบุตร
2. นางพนมพร    ศรีอิสาน
7 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวคณิตการ    แก้วสอนดี
2. นางสาวนฤมล    อธิจันทร์
3. นางสาวพิมนภา    ตาลาคุณ
4. นางสาวภัคจิรา    จันทร์ลาย
5. นางสาวหนึ่งฤทัย    สุวรรณเขต
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนราธิป    ราศรี
2. นายสุขสันต์    มอญปาก
3. นางสาวนิศรา    คำนอก
4. นางสาวพรฉวี    นินจันทร์บุตร
5. นางสาวสุทธิดา    เหลืองคำ
1. นางจิราวรรณ    วัฒนสุระ
2. นางสาวสุมณา    อุดม
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชุติมา    กรมแสง
2. นายศักดิ์นันท์    แสงสุด
3. นางสาวอธิษฐาน    จูเจียม
4. นางสาวพิมลพัส    วัดแผ่นลำ
5. นางสาวพิรุณี    เพิ่มโพธิ์กลาง
1. นางสาวเบญจวรรณ    ศรีปาน
2. นายเอกรินทร์    เดือนขาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................