งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธิดารัตน์    คำเอื้อ
2. เด็กหญิงเพชรดา    บัวผัน
3. นางสาวศุภรัตน์    ไชยรบ
4. เด็กหญิงสุธาศินี    ต้นเงิน
5. นางสาวอัญลดา    สอนวงษา
1. นายกิตติศักดิ์    ซ้ายสุพรรณ
2. นางสาวอาจรีย์    ฤทธิวงศ์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอินทุอร    แสนสุริวงศ์
2. เด็กหญิงรัชธิญาภรณ์    ศรีสกุล
3. เด็กหญิงวิจิตรา    ลอยสนั่น
4. เด็กหญิงจันจิรา    ล้านจ๊ะ
5. เด็กหญิงพุธิตา    ฮังโยธา
1. นายยชญ์ธเนศ    อัปทัง
2. นางสมพิศ    บุญเสนา
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัทราพร    แหลมทอง
2. นางสาวศศิวิมล    แสนทวีสุข
3. นางสาววิลัยลักษณ์    วงค์บุราณ
4. นางสาวพันธิตรา    สมัครเขตวิทย์
5. นางสาวจินตนา    จันทร์เทพา
1. นางสาวกฤตยา    ชื่นนิรันดร์
2. นางสาววารุณี    มาตรสงคราม
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชลลิณี    เขื่อนสันเทียะ
2. เด็กหญิงนราภัทร    สมศาสตร์
3. เด็กหญิงสุภาวินี    เถาว์ชารี
4. เด็กหญิงอริสา    โตมุงคุณ
5. เด็กหญิงขวัญตา    จอมทอง
1. นางสาวมนต์เทียน    รักความซื่อ
2. นางสาวศิริพร    ตะโคตร
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีระวัฒน์    สุนารักษ์
2. นายรชานนท์    อำอวด
3. นางสาวชนิตภา    เหง้าน้อย
4. นายธนวัฒน์    กายราช
5. นางสาวเจนจิรา    สุวรรณไมตรี
1. นางศิริพร    ภูติจันทร์
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมณีรินทร์    ลีลาชัย
2. เด็กหญิงพชรพรพรรณ    ศรีสุธรรม
3. เด็กหญิงกชกร    มิมาชา
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร    ชุมจันทร์
5. เด็กหญิงพัชรมัย    ยาทองไชย
1. นางสาวจิตรลดา    ยุงไธสง
2. นางวาสนา    ตันมูล
7 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวีร์ลนัส    คำผาเยือง
2. เด็กหญิงภัทราวรรณ    ลาโว
3. เด็กหญิง๊๊ณัฐริกา    สิมมา
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    อุ่นอาษา
5. เด็กชายวรชัย    แสนเขื่อน
1. นางสาวณัฐชลัยย์    กงเพ็ชร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศันศนีย์    นามพธาย
2. เด็กหญิงฟาติมา    วัดแผ่นลำ
3. เด็กหญิงลลิตา    ผันอากาศ
4. เด็กหญิงฌาลิศา    พรหมแก้ว
5. เด็กหญิงพิมลวรรณ    ใยปางแก้ว
1. นางจิราวรรณ    วัฒนสุระ
2. นางวราภรณ์    หอมจันทร์
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปาริฉัตต์    ผาพองยุน
2. นายภัทรเวท    ตามบุญ
3. นางสาวศศิลดา    จอมสีวัน
4. นางสาวสุดารัตน์    มุงคุณ
5. นางสาวศุภมาส    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวณัฐริกา    อุปพงษ์
2. นางสาวรัฐตินันต์    โกษาแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................