งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 299
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรภัทร    วงศรีลา
2. นางสาวสุทธิดา    คำพัน
1. นางสาวอภิญญ์ดา    สมบูรณ์พร้อม
2. นายเมฆา    ดีสงคราม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพิมลวรรณ    อ่อนท้วม
2. นางสาวณัฎฐนันท์    เอี่ยมศรี
1. นายธีระพล    สอนวงค์ษา
2. นายภาณุพงษ์    ทิพย์สุวรรณ
6
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนัฐวุฒิ    สุริบุตร
2. นายปรเมศวร์    ขันธ์แก้ว
1. นางสาวสุปราณี    ชินโน
2. นายเชาวนนท์    ชาทิพฮด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธนันพร    สิงห์วงษา
2. นางสาวจินตนา    ดาบชัย
1. นายนวรัตน์    พรหมจักร
2. นางสาวพนัสดา    มาตราช
7
5 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรุ่งทิวา    นุกานนท์
2. นางสาวมินตรา    บุพศิริ
1. นางสาวกนกนารถ    ศรีอาจ
2. นายสัญชัย    คำสงค์
4
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายภัทรพล    รอบไธสง
2. นายธนภัทร    คะสุดใจ
1. นายณัฐกร    นันทะแพง
2. นางอุไร    สีตะวัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอชิรพงษ์    คำตะลบ
2. นายพงษ์เพชร    ทิพย์สุวรรณ
1. นายสหชัย    สุวรรณการ
2. นางสาวแพรวนภา    โสภา
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................