งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 298
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายกุลกิตติ์    กัลยานาม
2. เด็กชายสุเมธี    สุขที
1. นางสาวรจนา    เพ็งเก่ง
2. นางสาวสุภัสสร    สิงห์โส
4
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    คำชมพู
2. เด็กชายพีระพงษ์    วงศ์ศรีดา
1. นางสาวแรมจันทร์    พรมปากดี
6
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายทนงศักดิ์    ทุมโส
2. เด็กหญิงอิสริยา    ภูถมทอง
1. นางสาวสุปราณี    ชินโน
2. นายเชาวนนท์    ชาทิพฮด
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภัสสร    สายหยุด
2. เด็กหญิงอธิตา    พรหมโคตร
1. นายจักรพงศ์    น้อยวรรณ์
2. นายสารัช    บุญเมืองถม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธีรนาฎ    อันสุข
2. เด็กหญิงปภาวรินท์    ทองคำ
1. นายชาคริสต์    พ่อปากดี
2. นายพรชัย    เหล่าหาโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภาคิน    พรหมบันดิษฐ์
2. เด็กชายภานุพงษ์    เหลาแตว
1. นางสาวพรสุข    พลสงคราม
2. นายอัฐพล    ชัยศิริ
7
7 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศันสนีย์    วงศ์อินพ่อ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมแสน
1. นางสาวธัญญารัตน์    วานานวงศ์
2. นางสาวอภิรดี    พรหมพันธ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................