งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 297
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขวัญจิรา    ทุพแหม่ง
2. นางสาวปภิชญา    พานพินิจ
3. นางสาวอัญชิสา    ก่อกิจเจริญกุล
1. นายพงศธร    ศรีอาจ
2. นางพรพิมล    ทองอุ่น
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชราภรณ์    ชนะประโคน
2. นางสาวพรสกล    อินทรปานนท์
3. นางสาวชนิปรีญา    แสนเมือง
1. นายพานุทัศ    โคตรสงคราม
2. นายรณชัย    ชัยบุบผา
5
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกินรี    มุลเมืองแสน
2. นางสาวขวัญจิรา    ไชยวงศ์คต
3. นายนทีกานต์    อุตนาม
1. นางสาวนิราวรรณ    ไตรแก้ว
2. นายสุรศักดิ์    ผาด่านแก้ว
9
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพัชรินทร์    นารถชมสา
2. นางสาวเนตรนภา    วิศรียา
3. นายอรรคพล    ศรีทิน
1. นางสาวปาริชาติ    ธนารักษ์
2. นายพันทิพย์    เหล่าหาโคตร
6
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกิตติญา    คำงาม
2. นางสาวชลธิชา    เม็ดอำมาตย์
3. นางสาวสุพัตรา    ลิ้นแก้ว
1. นางปิยวดี    สิงห์ทองไชย
2. นางแจ่มจันทร์    วรสาร
4
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายศุภชัย    ไมสุวรรณ
2. นายวรุฒ    ไพราชสูง
3. นายธีรเดช    พิมเสน
1. นางสาวชนิดา    จริตน้อม
2. นางสาวโฉมวลี    กุตระแสง
8
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณัฐวุฒิ    กิตติชัยวัฒนา
2. นางสาวทิพย์สุดา    ศรีเพียชัย
3. นางสาวลลิตา    ร้อยต๊ะ
1. นางจงกลนี    จันทรัตนา
2. นางพรพิรุณ    งอยจันทร์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิรนันท์    กันทะไชย
2. นางสาวเบญจภรณ์    ประเสริฐสังข์
3. นางสาวฐิตาภา    กลยนี
1. นางนุชจเรตร์    ศรีนา
2. นางสาวอรพรรณ    ไวแพน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขนิษฐาพร    ภิลัยวรรณ์
2. นางสาวโสภิดา    เที่ยงสันเทียะ
3. นางสาวสุวิษา    วรฮาด
1. นางสาวศุภดา    สว่างโคตร
2. นายสุวิตร    เหล่าใหญ่
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................