งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 296
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงแก้วใจ    อุทัยดา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    พาเสน่ห์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    สุริยะแสง
1. นางสาวกัณธิมา    กระเดา
2. นางเบญญาภา    ขาวไป๋
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณัชชา    ยาทองไชย
2. เด็กหญิงภิญดา    เชื้อตาทอง
3. เด็กหญิงพรนภา    แสนเสน
1. นางพรสินี    ศรีคำมุล
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ศรัทธาคลัง
2. เด็กหญิงละลิตา    พิมพ์มีลาย
3. เด็กหญิงสาธิตา    สมบัติดี
1. นางสาวพัชริดา    มุลเมืองแสน
2. นายสุรศักดิ์    ผาด่านแก้ว
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจันจิรา    เพ็งศรี
2. เด็กหญิงเกสรา    เพชรนิล
3. เด็กหญิงณัฐฐพัฒน์    เอี่ยมศรี
1. นางสาวปาริชาติ    ธนารักษ์
2. นายพันทิพย์    เหล่าหาโคตร
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงฉัตรฤดี    ฮาดทักษ์วงศ์
2. เด็กหญิงจีระนันท์    เพรงมา
3. เด็กหญิงกรรณิกา    ฮาดทักษ์วงศ์
1. นางสาวปิยวรรณ    ศิริสวัสดิ์
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศิรดา    เทาอัด
2. นางสาวปภาวี    สุวรรณเจริญ
3. นายรัศมิทธิ์    ทัศดร
1. นางจินตหรา    ภูรัพพา
2. นางทัศวรรณ    ภูผาดแร่
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเกวลิน    อ้วนอินทร์
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ดวงคุณ
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ราชหาร
1. นางรัชนี    วรรณสิริ
2. นางวัชรียา    พรหมพันธ์
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายฐิติกร    ไพราชสูง
2. นางสาวพิชาญา    ท้าวด่าน
3. เด็กหญิงอักษร    ทีผุย
1. นางสาววรรณนิศา    ภูดวงดาด
2. นางสาววรรณิกา    ทีสุกะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................