งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 295
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีธัช    บุญศรี
2. นายจักรี    ติงมหาอินทร์
3. นายศิรพงศ์    ติลกกุล
1. นายกรีฑา    ภูผาดแร่
2. นายเมฆา    ดีสงคราม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววนิดา    ปะกะติ
2. นางสาวสุภัสสร    โถปาสอน
3. นายสันติชัย    ทอดภักดี
1. นางสาวสุปราณี    ชินโน
2. นายเชาวนนท์    ชาทิพฮด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลลดา    โพธิ์โคตร
2. นางสาวสุพรรณี    สุยาราษฎร์
3. นางสาวธิติมา    ทัศดร
1. นายญาณุวิทย์    ใบธรรม
2. นางอมรรัตน์    นามสอน
6
4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวปณตพร    สารหงษ์
2. นางสาวมันฑนา    สิทธิขันแก้ว
3. นายอภิเชษฐ์    แถมสมดี
1. นายประครอง    เปลี่ยนเอก
2. ดร.หรรษกร    วรรธนะสาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชรพงษ์    กันทะวงค์
2. นายคเชนทร์    ศรีสถาน
3. นางสาวณัฐสุดา    มโนรัตน์
1. นายวิทยา    ผิวงาม
2. สิบเอกสกณธ์    ศรีมุกดา
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลนิสา    วางศรี
2. นางสาวเนตรฤทัย    พรหมดี
3. นางสาววารุณี    ศรีจันทร์
1. นางณัฐชลิดา    ประกิ่ง
2. นางเบญจพร    ศรีวรกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนดล    คำภูษา
2. นางสาวสาวิตรี    มุงคุณ
3. นางสาวศิรินยา    งอยจันทร์ศรี
1. นางสาวอาทิตยา    ไตรธิเลน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................