งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 294
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิราพัชร    ศรีวงษา
2. นางสาวพรรณี    บุญเหลือ
3. นางสาวพีรดา    โมกกาย
1. นางนัยนันทน์    สว่างสิริวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา    วราพุฒ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีรภัทร    ปิดขุนทด
2. เด็กหญิงบุษราคัม    แสนมนตรี
3. เด็กหญิงสิรินทรา    ปัตชัยสง
1. นางสาวสุปราณี    ชินโน
2. นายเชาวนนท์    ชาทิพฮด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชาคริต    เพลียพล
2. เด็กชายศุภกร    ปราโมทย์จิตร
3. เด็กหญิงชมพูนุช    มะละกา
1. นางอรัญญา    นำสุย
2. นางสาวอลิศรา    ศรีสร้อย
7
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา    พรมไพสน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    วงศ์ประทุม
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ศรีอาจ
1. นางนวลจันทร์    ปะกิระคัง
2. นางสาววันทะนี    จำวงค์ลา
4
5 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนัทรินทร์    ทองตุ๋ย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    เพชรล้วน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    สุพรรณ
1. นางสุวพร    พาวินิจ
2. นางอุไรวรรณ    ไชยนา
7
6 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสราวุฒิ    เหลาแตว
2. นางสาวจุฑามาศ    อสุระพงษ์
3. นางสาวณัฐฐาพร    สุดสอาด
1. นางสิรินทร์ยา    ศิริพงศ์สิน
2. นางเนาวรัตน์    รู้บุญ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภูมิศักดิ์    ทองคำ
2. เด็กหญิงรุ่งจิรา    รามพิทักษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เนาว์ศรีสอน
1. นายปราโมทย์    บูชาอินทร์
2. นางยุวรรณ    สาขา
7
8 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนภาวรรณ    พลาดสุ
2. เด็กหญิงดารุณี    วระโงน
3. นางสาวสุดารัตน์    ตาละคำ
1. นางสาวนิภาพร    ดาลุนพัน
2. นางสาววรางคณา    ราชวัตร
4
9 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชาติชาย    เงินชาลี
2. เด็กชายชัยณรงค์    โสคำแก้ว
3. เด็กชายกีรติ    ปานโพธิ์จารย์
1. นางสาวปัณฑิตา    ฤทธิแผลง
2. นางวารุณี    เอกมาตร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................