งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิฬาภา    ปะเมธา
2. นางสาวณัฐณิชา    พลายละหาร
3. นางสาวกุลธิดา    สารสุข
1. นางสาวภิญญามาศ    หอมไกรลาส
2. นายเมฆา    ดีสงคราม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัยวัชร    ลินโพธิ์สาน
2. นางสาวชุลีพร    เชื้อจันทา
3. นางสาวสุพรรณิกา    นนท์คำวงศ์
1. นางสาวปรียาภัทร    เครือคำ
2. นางสายแจง    วงศ์เครือศร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธรรมาพร    วรรณคำ
2. นางสาวปิยาวรรณ    หาญภูบาล
3. นางสาวณัฎฐา    แก่นสา
1. นายธีระพล    สอนวงค์ษา
2. นายภาณุพงษ์    ทิพย์สุวรรณ
9
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุธาสิณี    อุปพงษ์
2. นางสาวขวัญฤดี    อ่อนภูเขา
3. นางสาวจุรารัตน์    อัฐนาค
1. นางสาวจิราภรณ์    พลราชม
2. นางปิยวดี    สิงห์ทองไชย
4
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวีระพงษ์    นนเลาพล
2. นางสาวอำพร    โพติยะ
3. นางสาวปิยะนุช    โพธิติยะ
1. นางสาวชนิดา    จริตน้อม
2. นางสาวโฉมวลี    กุตระแสง
10
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญาณัฐ    สอนสูญ
2. นางสาวสุชาดา    คำเพชร
3. นางสาวกิตติภรณ์    สอนคร้าม
1. นางรัตนา    ขันเงิน
2. นายสันติชัย    ปีทาลาด
5
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจันทิมา    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอรยา    ทองไชย
3. นางสาวกรุณา    วงศ์อาษา
1. นางวนิดา    โคตรพิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนีรนุช    สุนทรา
2. นางสาวนุชรี    วดีศิริศักดิ์
3. นางสาวสุรางคณา    โพธิโคตร
1. นายวชิราวุธ    ปานพรม
2. นายไกรลาศ    วงศ์อินอยู่
6
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิติมา    ไพกรณ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ    คำใบ
3. นางสาวทิพรัตน์    แสนนาวา
1. นางสาวธัญญารัตน์    วานานวงศ์
2. นางสาวนิภาพร    ดาลุนพัน
8
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวน้ำทิพย์    วงศ์อินทร์อยู่
2. นางสาวเอมิกา    การะเสาร์
3. นางสาวอภิชญา    ทับนิล
1. นางสาวจุฑาทิพย์    พ่อเสือ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................