งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 293
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิฬาภา    ปะเมธา
2. นางสาวณัฐณิชา    พลายละหาร
3. นางสาวกุลธิดา    สารสุข
1. นางสาวภิญญามาศ    หอมไกรลาส
2. นายเมฆา    ดีสงคราม
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัยวัชร    ลินโพธิ์สาน
2. นางสาวชุลีพร    เชื้อจันทา
3. นางสาวสุพรรณิกา    นนท์คำวงศ์
1. นางสาวปรียาภัทร    เครือคำ
2. นางสายแจง    วงศ์เครือศร
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธรรมาพร    วรรณคำ
2. นางสาวปิยาวรรณ    หาญภูบาล
3. นางสาวณัฎฐา    แก่นสา
1. นายธีระพล    สอนวงค์ษา
2. นายภาณุพงษ์    ทิพย์สุวรรณ
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุธาสิณี    อุปพงษ์
2. นางสาวขวัญฤดี    อ่อนภูเขา
3. นางสาวจุรารัตน์    อัฐนาค
1. นางสาวจิราภรณ์    พลราชม
2. นางปิยวดี    สิงห์ทองไชย
5 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวีระพงษ์    นนเลาพล
2. นางสาวอำพร    โพติยะ
3. นางสาวปิยะนุช    โพธิติยะ
1. นางสาวชนิดา    จริตน้อม
2. นางสาวโฉมวลี    กุตระแสง
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญาณัฐ    สอนสูญ
2. นางสาวสุชาดา    คำเพชร
3. นางสาวกิตติภรณ์    สอนคร้าม
1. นางรัตนา    ขันเงิน
2. นายสันติชัย    ปีทาลาด
7 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจันทิมา    ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอรยา    ทองไชย
3. นางสาวกรุณา    วงศ์อาษา
1. นางวนิดา    โคตรพิศ
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนีรนุช    สุนทรา
2. นางสาวนุชรี    วดีศิริศักดิ์
3. นางสาวสุรางคณา    โพธิโคตร
1. นายวชิราวุธ    ปานพรม
2. นายไกรลาศ    วงศ์อินอยู่
9 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิติมา    ไพกรณ์
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ    คำใบ
3. นางสาวทิพรัตน์    แสนนาวา
1. นางสาวธัญญารัตน์    วานานวงศ์
2. นางสาวนิภาพร    ดาลุนพัน
10 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวน้ำทิพย์    วงศ์อินทร์อยู่
2. นางสาวเอมิกา    การะเสาร์
3. นางสาวอภิชญา    ทับนิล
1. นางสาวจุฑาทิพย์    พ่อเสือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................