งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 292
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปภาวดี    อภิวันทนกุล
2. เด็กหญิงปภาวีร์    อภิวันทนกุล
3. เด็กหญิงศุภกาญจน์    งอยผาลา
1. นางสาวบุญญารัตน์    ทุมกิจจะ
2. นางพัฒนปภา    ศิริมาลา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    วงค์เครือศร
2. เด็กหญิงรัฐศิริ    ถิ่นตองโขบ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ส่องแก้ว
1. นางจิราภรณ์    ฝ่ายหมื่นไวย์
2. นางสาวปรียาภัทร    เครือคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพัชริดา    นิลบุตร
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    เถาชารี
3. เด็กหญิงจิดาภา    โลดแจ้ง
1. นางสาวจุไรรัตน์    จันทไทย
2. นางสาวพลับพลึง    สังสนา
4
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุพัตรา    โมริพันธ์
2. เด็กหญิงนิภาธร    มีศรี
3. เด็กชายวรากร    พ่อท้าว
1. นางนภาพร    พรมประศรี
2. นางแจ่มจันทร์    วรสาร
8
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    วรรณจักร
2. เด็กหญิงเมสินี    พงศ์พันธุ์อัศดร
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ชัยวังราช
1. นางสาวรุ่งนภา    เง่อสวัสดิ์
2. นางอรัญญา    นำสุย
11
6 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุนิสา    สุกกระจ่าง
2. เด็กหญิงจันทกานต์    ลาดมุณี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    การุณ
1. นางจินตนา    สาระนันท์
2. นางสาวพิณทิพย์    สีลาแยง
6
7 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชญาดา    คำสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอณุชา    ภูคงสด
3. เด็กหญิงสิริพิมพ์    พันโกฏิ
1. นางขนิษฐา    ศรีมงคล
2. นางสาวนิศาชล    วุฒิสาร
9
8 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกนกพร    แก้วมา
2. เด็กหญิงจีระนันท์    กุลมิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ไพรเตี้ย
1. นางธิดารัตน์    ศักดิ์สุจริต
2. นางวนิดา    โคตรพิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญดา    ทุ่มวิเศษ
2. เด็กหญิงนิติยา    กงลีมา
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    โจมคำ
1. นางนันธิดา    จันทะนะ
2. นางยุวรรณ    สาขา
10
10 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงดาอนุพร    กุลวงษ์
2. เด็กหญิงพัชริดา    ฮุยพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัชรา    บุญตะวัน
1. นางสาวปทิตตา    เหล่าหาโคตร
2. นางสาววรรณิกา    ทีสุกะ
7
11 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพลธวัฒน์    บุตรแสนคม
2. เด็กหญิงคณัสนันท์    กันทะพร้าว
3. เด็กหญิงธิญาดา    จักรบุดดา
1. นางนันท์นภัส    ใยพันธ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................