งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 291
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเจษณี    ดาบสีพาย
2. นางสาวศุภลักษ์    แพงจ่าย
3. นางสาวสโรชา    พรศิลปกุล
1. นายกรีฑา    ภูผาดแร่
2. นางสาวนิศากร    แก้วกิ่ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนุชรี    พักแพง
2. นางสาวเกตมณี    ผาใต้
3. นายปิยวัตร    วงศ์เครือศร
1. นางนารี    จันทะจร
2. นางสาวยุวดี    คำเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรัญญา    ใครจันทร์เศรษฐ
2. นายศราวุธ    ขันศรีนวล
3. นายวิรุฬห์    วงศ์สุธรรม
1. นางสาวจันทกร    สืบสาว
2. นางวราภรณ์    พลราชม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิษฐา    วชิรวัฒก์
2. นางสาวชลิตา    คำศัยอินทร์
3. นางสาวจิราพัชร    ผาสารคำ
1. นายบุญเหลือ    งามสิทธิ์
2. นางสาวปาริชาติ    ธนารักษ์
7
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายโภไคย    ปะละคะ
2. นายภคพงษ์    สมสวัสดิ์
3. นางสาวจุฑามาศ    นามผา
1. นางสาวพนัสดา    มาตราช
2. นายสุทธิชัย    นาคะอินทร์
13
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรรณิษา    ฮาดทักษ์วงศ์
2. นางสาวชาลิสา    มะอินทร์
3. นายโชคทวี    ทองสาม
1. นายภาณุพงศ์    พาดี
2. นางสาวสุนิษา    มุงแสน
10
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนีนรนันท์    พันวิลัย
2. นางสาวพัสตราภรณ์    หรเพลิด
3. นางสาวสุพิชญา    ฝ้ายป่าน
1. นายภานุวัตร    บัวชุม
2. นายอนุพล    พันสวัสดิ์
9
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอุมากร    แสงสว่าง
2. นางสาววิภาวี    สอนระวัด
3. นางสาวกุลนัษฐ์    เรือนธรรม
1. นายพนมยงค์    จันทรัตนา
2. นางสาวศิริธร    อ่างแก้ว
4
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุพัตรา    มีไกรราช
2. นางสาวไข่มุก    นีละวงค์
3. นางสาวนุชจรี    ไพจันทร์
1. นางสาวพิกุลทอง    กุลชาติ
2. นางรุ่งรัตน์    นนตระอุดร
7
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอภิสิทธิ์    พระกัตติยะ
2. นายเดชา    คำสงค์
3. นางสาวปัญญาธร    เลิศล้ำ
1. นางวารุณี    บุรีมาต
2. นางสุวพัชร    อุปพงศ์
16
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอทิตยา    อนุสนธิ์
2. นางสาวสุทธิดา    อนุสนธิ์
3. นางสาวภฤตยา    คนคล่อง
1. นายธนากร    อุทัยดา
2. นางธิดาพร    จักรเสน
5
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายพลัฏฐ์    กัณณ์เศรษฐ์
2. นางสาวอินธิรา    อรรคแสง
3. นางสาวกฤษณา    นามสะเนตร
1. นางยุวรรณ    สาขา
2. นายวชิราวุธ    ปานพรม
14
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกตวดี    มังฆะตา
2. นางสาวกนกอร    ไชยตะมาตย์
3. นางสาวเก็จแก้ว    สงตา
1. นางสาวนฤมล    ศรีเทียน
2. นางสาววราภรณ์    เกลี้ยงกลิ่น
12
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายกฤษฎา    ศิริฟอง
2. นางสาวมินท์มันตา    ฮ่มป่า
3. นางสาววิลาวัณย์    มณีเขียว
1. นางสาวชบาไพร    มนต์อินทร์
2. นางรุ่งอรุณ    ถำวาปี
10
15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัฐนาค์    ฮาดคะดี
2. นางสาวสุพัตตรา    แสนเพียง
3. นางสาวปิยวรรณ    ลาดบาศรี
1. นางสาวกรรณิการ์    ทองอันตัง
2. นางสาวอภิรดี    พรหมพันธ์
6
16 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวมาริษา    อุสาพรหม
2. นางสาวอรสา    ทะวงศ์นา
3. นางสาวธัญสุดา    อุปพงศ์
1. นางสาววารุณี    เอกมาตร
2. นายสายันต์    ยืนยั่ง
15
17 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพลอยไพลิน    โพพงษ์
2. นางสาวอมรทิพย์    ปีพิมพ์
3. นายธนากร    อุทธาพันธ์
1. นางสาวจุฑาทิพย์    พ่อเสือ
2. นางนันท์นภัส    ใยพันธ์
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................