งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 290
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศิริสัก    เดชะวรานนท์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ไชยวงศา
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    บุญจันทร์
1. นางมนันยา    คำมุลตรี
2. นางสกลรัตน์    สวัสดิ์มูล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรพิมล    ป่านแสง
2. นายณัฐวุฒิ    ศรีบรม
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ทาศรีภู
1. นางจิราภรณ์    ฝ่ายหมื่นไวย์
2. นางสาวปรียาภัทร    เครือคำ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนวัฒน์    วงศ์แก่นท้าว
2. นางสาวนิภา    มุลเมืองแสน
3. นางสาวภัทรลดา    วงศ์ษาคร
1. นางรุ่งทิพย์    วิเศษ
2. นางสาววาสนา    ศิริจันทพันธุ์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพิยะดา    พัฒนะชัย
2. เด็กหญิงรัตนา    สันทัน
3. เด็กหญิงยศลัดดา    วงศรีดา
1. นางสาวจุไรรัตน์    จันทไทย
2. นางสาวแรมจันทร์    พรมปากดี
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกมลฉัตร    วงค์สิงห์
2. นางสาวสุปรียา    วงศ์เจริญ
3. นางสาวสุพรรณษา    สุดงาม
1. นางสาวพนัสดา    มาตราช
2. นายยุทธณา    อาจหาญ
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ    ไมสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุวนัน    รันชิตโคตร
3. เด็กหญิงอารยา    วระโงน
1. นายภาณุพงศ์    พาดี
2. นางสาวสุนิษา    มุงแสน
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปุณยาพร    อุ่นจันที
2. เด็กหญิงอารยา    มาทา
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์    สมเดช
1. นางอรัญญา    นำสุย
2. นางสาวอลิศรา    ศรีสร้อย
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพิมพ์รณัฐ    นีอำมาตย์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์    จิตเรณู
3. เด็กหญิงวิลาสินี    นนท์ไพวัน
1. นางจุฑามาศ    โพธิ์ศรี
2. นายรุ่งโรจน์    รูปสม
9 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพีรยา    อักษรศักดิ์
2. เด็กหญิงนภสร    สายไธสง
3. เด็กหญิงกิตติยา    ปักโคลาพัง
1. นางสุวพร    พาวินิจ
2. นางอุไรวรรณ    ไชยนา
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนุชบา    ประพันธ์
2. เด็กหญิงต้นหญ้า    เหลาแตว
3. เด็กชายนนทวัฒน์    คนเพียร
1. นางดุษฎี    เหลาแหลม
2. นางสาวเกษศิรินทร์    สุขสำราญ
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายครรชิต    คติยะจันทร์
2. นางสาวอรอนงค์    บุญเรือง
3. นายพงศธร    สุขศรี
1. นางสาวชิดชนก    โสมศรีแพง
2. นางนันธิดา    จันทะนะ
12 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชลธิชา    ดวงเคน
2. นางสาวชลธิชา    เกาะกัณหา
3. นางสาวกรรณิกา    จักรเครือ
1. นางจิรัชยา    บุญศรี
2. นางอรอนงค์    จามน้อยพรหม
13 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกรวรรณ    พลอาษา
2. เด็กหญิงลลิตา    พันธ์วิลัย
3. เด็กหญิงพจมาน    โอระนำ
1. นางสาวศุภดา    สว่างโคตร
2. นายสุวิตร    เหล่าใหญ่
14 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิราพร    กองเกตุ
2. เด็กหญิงอมิตา    สังกิจ
3. เด็กหญิงพิชญา    พรหมหากุล
1. นางสาวจารุณี    พ่อค้าช้าง
2. นางสาวปัณฑิตา    ฤทธิแผลง
15 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวพรประภา    รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    พิชัยคำ
3. เด็กหญิงนิภารัตน์    ลีทอง
1. นางสาวจุฑาทิพย์    พ่อเสือ
2. นางนันท์นภัส    ใยพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................