งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 289
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนวพร    ดาบพิมพ์ศรี
1. นางผุสดี    บุญหงษ์
4
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวโยษิตา    ขันนาเลา
1. นายสินชัย    สิงห์คำมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรภัทร    ผาด่านแก้ว
1. นางเนตรนภา    อินธิแสน
14
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุภาวิณี    พรมวันดี
1. นางขวัญยืน    อธิศิริกุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวรัฐติลักษณ์    สมัครการ
1. นายธีระพงษ์    โคตพรม
9
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวหยาดพิรุณ    ลำทอง
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
5
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิไลวรรณ    เทพกรรณ
1. นายกฤษณวัฒน์    เสนารักษ์
7
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายยศพร    รอดแป้น
1. นายคงศักดิ์    ทองอันตัง
12
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐวรรณ    ผ่านสุวรรณ
1. นางรัชนีกร    จันทฤาไชย
8
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเจนจิรา    กะวานธง
1. นายสงกรานต์    คำบึงกลาง
18
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเกศกนก    วงศ์สีดา
1. นางเยาวเรศ    ใจอ่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายนพรัตน์    ร่มเกษ
1. นางจิรประภา    ฮมแสน
17
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวนุจชรี    คำพลอย
1. นางประยูร    คงสมบุตร
15
14 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกมลวรรณ    ปัญญาประชุม
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ชาปากดี
13
15 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายทนงศักดิ์    บุดดีด้วง
1. นายอาภันตรา    แสงวงศ์
11
16 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายสิทธิราช    บุยวัน
1. นายสมเกียรติ    งอยผาลา
6
17 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวยุพารัตน์    กิ่งพรมภู
1. นางศิริพร    พรหมประศรี
16
18 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนพงษ์    ใยพันธ์
1. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................