งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 288
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายภาคิน    ภักดีโชติ
1. นายจักรพันธ์    สมพงษ์
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายศรัณย์พงศ์    ขันศรีนวล
1. นางรัตนาภรณ์    พรหมเมือง
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกรกนก    เครือบุดดี
1. นายอนุรักษ์    พรหมแสง
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรพีวิทย์    บุพศิริ
1. นายธีระพงษ์    โคตพรม
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววิสุดา    มาลาเสร็จ
1. นางรุ่งสว่าง    จันทรวีระกุล
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปาณิสรา    อามาตมนตรี
1. นายกฤษณวัฒน์    เสนารักษ์
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภัทรนันท์    พงษ์สุวรรณ
1. นายชัยวิชิต    คามราช
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอนุสรา    พรหมจักร์
1. นางจุรีรัตน์    จันทร์อุไร
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายพัชรพล    ไขไพวัน
1. นางวราภรณ์    บุษดี
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงใบเฟิร์น    พวงยอด
1. นางนงค์เยาว์    มุลคำเกต
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอชิรวิชญ์    ภูธรเลิศ
1. นายพัฒนา    เครือคำ
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวีณัฐสนัน    คำพลอย
1. นางสาวบุรณี    อุนาพรม
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีระชัย    ชมชาติ
1. นางสาวบุญยงค์    ตาลวิลาส
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชุลีพร    จันทาน
1. นางดวงใจ    งอยผาลา
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชาญชัย    วงศ์ภาสกร
1. นายศักดิ์ดา    ราชัย
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัชพล    งอยแพง
1. นางสาวบรรลุ    ชาไชย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................