งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 287
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธนวรรณ    ดลรุ่ง
2. นายบุญญวัฒน์    ธรรมรักษ์
1. นางวิจิตรา    แก้วหล่อ
2. นายวีระพล    สุวรรณชัยรบ
2 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอภิสิทธิ์    เครือบุดดี
2. นายนฤสรณ์    โพธิ์ศรี
1. นางศรีสุฎา    ชิณโน
2. นายอนุรักษ์    พรหมแสง
3 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายณรงรัชต์    มั่นอินทร์
2. นายณัฐพงษ์    บุญแสน
1. นางสาวจุรีพร    แสงโพธิ์
2. นายชาญวิทย์    อาจวิชัย
4 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชรินรัตน์    มนต์อินทร์
2. นางสาววิรัญดา    ต่ายเนาดง
1. นายฉัตรชัย    ศรีนัครินทร์
2. นางสาวสุจรรยา    แก้วคำสอน
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกนกอร    ชินสุน
2. นางสาวอรสา    ทูลไชย
1. นายประสงค์    ศักดิ์ดา
2. นางสาวอุบล    มีสิมมา
6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวดวงนภา    ฝอยลามโลก
2. นางสาวปัทมาพร    ใจดี
1. นายศุภชัย    ตุตเวช
2. นางอัญชลี    นิลทะราช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................