งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 286
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณษพนธ์    พิฑูรมานิต
2. เด็กชายชินาธิป    เชี่ยวชาญวัฒนา
1. นางกิตติพร    อาจวิชัย
2. นางนิภาพร    วังคีรี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายชัยฌานิชย์    จันทร์แว่น
2. เด็กชายธรณินทร์    คำควร
1. นายชาญวิทย์    อาจวิชัย
2. นางสาวฐาปนี    ทีนะกุล
6
3 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายปาลพล    พ่อครวงศ์
2. เด็กชายกิติพงษ์    ศรีเพียชัย
1. นางสาวนันทิดา    ติรโรจน์
2. นางสาวอัจฉราพร    บุตะลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลสตรี    ภูละคร
2. เด็กหญิงณฐพร    ศรีผุย
1. นายพัฒนา    เครือคำ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    กิ่งนาคม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ฤทธิ์กองโพธิ์
2. เด็กชายประกาศิต    รูวันมอม
1. นางสาวอุบล    มีสิมมา
2. นายเทิดศักดิ์    วังคะฮาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิตา    ฮ่มภูงอย
2. นายพงษ์เดช    วงศ์อินทร์อยู่
1. นายศุภชัย    ตุตเวช
2. นางอัญชลี    นิลทะราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................