งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 283
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนาคม    พันธุ์สีเลา
1. นายนิรันดร    เพชรคำ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุพัตรา    วงศ์ศาสตร์
1. นายษิตร์เจริญ    คำตลบ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจักรพันธ์    แสนดวง
1. นายณัฐพงษ์    ไชยวงศ์์คต
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศิรินภา    แดนรักษ์
1. นางขวัญยืน    อธิศิริกุล
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภวิกา    เฉลิมสุข
1. นางสาวสุภาภรณ์    พรมรักษา
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธีรพงษ์    หารยงค์
1. นายบัญชา    ชินโณ
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอัครพงษ์    โยลัย
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน    ขาวขันธ์
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอมรรัตน์    อุตวงษา
1. นางชุติมา    พวงสำลี
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนกนันท์    ถิ่นตองโขบ
1. นายสงกรานต์    คำบึงกลาง
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจิรัฏฐ์    บรเพ็ชร
1. นางสาวณัฐฌา    ไกยะฝ่าย
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนาวุฒิ    ใต้สำโรง
1. นางสาวทัดดาว    ประทุมวัลย์
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุกัลยา    ฤทธิ์แผ้ว
1. นางสาวบุรณี    อุนาพรม
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวน้ำฝน    อุ่นจางวาง
1. นางขนิษฐา    ศรีวรกุล
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธวัชชัย    สืบสวน
1. นายอดิศร    ยะไชยศรี
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอาริยา    พรหมหากุล
1. นายดรัณภพ    เย็นวัฒนา
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายอิทธิพงษ์    ดงจำปา
1. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................