งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายราเชนทร์    ขาวสุริจันทร์
1. นายสุรศักดิ์    เมตตาวิมล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายคณิน    เสนจันตะ
1. นางมลีวรรณ    ผลจันทร์
4
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา    อาป้อง
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา    จิตจำนงค์
12
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันภูทัศ
1. นางภัทรวดี    ตรีโอษฐ์
16
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริกร    ทองเจิม
1. นางสาวสุนิสา    พรหมวิชัย
11
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิภา    พึ่งสมยา
1. นายบัญชา    ชินโณ
13
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า    ปานทอง
1. นายศักดิ์ชัย    พาลี
4
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนฤเบญน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางพูลศรี    แสงพิทยา
6
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐศักดิ์    ดาสุภีร์
1. นางวงเดือน    วงษ์รัตนะ
10
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิจิตรา    นานาโพธิ์
1. นางสาวกรรณิการ์    อุปพงษ์
14
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรชานนท์    ไตรทามา
1. นางสาวสุจิรา    ถาปันเเก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศตพร    วารีพัฒน์
1. นางประยูร    คงสมบุตร
9
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเนตร    สาโพธิลาย
1. นางขนิษฐา    ศรีวรกุล
7
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิภาพร    ไชยสุระ
1. นางสุภาภรณ์    เนื่องอาชา
15
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทิพย์สุดา    ผาสีกาย
1. นายศักดิ์ดา    ราชัย
8
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐรีย์    งอยภูธร
1. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................