งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 282
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายราเชนทร์    ขาวสุริจันทร์
1. นายสุรศักดิ์    เมตตาวิมล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายคณิน    เสนจันตะ
1. นางมลีวรรณ    ผลจันทร์
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงอาทิตยา    อาป้อง
1. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา    จิตจำนงค์
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จันภูทัศ
1. นางภัทรวดี    ตรีโอษฐ์
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงศิริกร    ทองเจิม
1. นางสาวสุนิสา    พรหมวิชัย
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวชนิภา    พึ่งสมยา
1. นายบัญชา    ชินโณ
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า    ปานทอง
1. นายศักดิ์ชัย    พาลี
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายนฤเบญน์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางพูลศรี    แสงพิทยา
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายณัฐศักดิ์    ดาสุภีร์
1. นางวงเดือน    วงษ์รัตนะ
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิจิตรา    นานาโพธิ์
1. นางสาวกรรณิการ์    อุปพงษ์
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายรชานนท์    ไตรทามา
1. นางสาวสุจิรา    ถาปันเเก้ว
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศตพร    วารีพัฒน์
1. นางประยูร    คงสมบุตร
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงเนตร    สาโพธิลาย
1. นางขนิษฐา    ศรีวรกุล
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิภาพร    ไชยสุระ
1. นางสุภาภรณ์    เนื่องอาชา
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวทิพย์สุดา    ผาสีกาย
1. นายศักดิ์ดา    ราชัย
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวณัฐรีย์    งอยภูธร
1. นางสุภารัตน์    ขอกรดสำโรง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................