งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจิรายุ    มณีกุล
1. นางวิภา    มุ่งนากลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขวัญนภา    แก้วมะ
1. นายขจรศักดิ์    นาคราชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิราพร    ก้อนธิงาม
1. นางวิภารัตน์    อุตนาม
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวประวรรณดา    วระสาร
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
10
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววนิดา    งอยผาลา
1. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
6
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนายุทธ    ลุณบุตร
1. นางสาวเสียงทิพย์    เพิ่มอร่าม
8
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญาณัฐ    กำเกี้ยง
1. นางธัณฐภรณ์    วรดี
11
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวลลิดา    หารเขมร
1. นางพรทิพย์    พลไชย
4
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชรกร    ขันติยู
1. นางสุดใจ    สุนทรส
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปฏิวัติ    สุรินทร์จันทร์
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
7
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ชรสุวรรณ
1. นางเกษร    อินธิแสง
9
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัญชลิตตา    ผาสีดา
1. นางสาวรัฐตินันท์    โกษาแสง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................