งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายจิรายุ    มณีกุล
1. นางวิภา    มุ่งนากลาง
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวขวัญนภา    แก้วมะ
1. นายขจรศักดิ์    นาคราชา
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิราพร    ก้อนธิงาม
1. นางวิภารัตน์    อุตนาม
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวประวรรณดา    วระสาร
1. นางกนิษฐา    จิตรปรีดา
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววนิดา    งอยผาลา
1. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายธนายุทธ    ลุณบุตร
1. นางสาวเสียงทิพย์    เพิ่มอร่าม
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวกัญญาณัฐ    กำเกี้ยง
1. นางธัณฐภรณ์    วรดี
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวลลิดา    หารเขมร
1. นางพรทิพย์    พลไชย
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายวัชรกร    ขันติยู
1. นางสุดใจ    สุนทรส
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายปฏิวัติ    สุรินทร์จันทร์
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฑามาศ    เพ็ชรสุวรรณ
1. นางเกษร    อินธิแสง
12 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัญชลิตตา    ผาสีดา
1. นางสาวรัฐตินันท์    โกษาแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................