งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัชพงศ์    จินดาภู
1. นางน้อมจิต    ศรีอาจ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงประภาศิริ    แสนดวง
1. นายขจรศักดิ์    นาคราชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    วงค์บุราณ
1. นายสรนรินทร์    สิมสิน
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุวนันท์    เขียงกลาง
1. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
8
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุวรรณี    พวงพั่ว
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
9
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอรรถภรณ์    วรยศ
1. นายอนุชา    เบ้าคำ
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชญาดา    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
4
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพรทิพย์    คำชมภู
1. นางพรทิพย์    พลไชย
5
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญาดา    สุวรรณา
1. นางนันทนิจ    ศรีรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโสภาพร    มานะโพน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
6
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุริยา    แฝงสุธา
1. นางเกษร    อินธิแสง
7
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนภาพร    งอยผาลา
1. นางสิทธิภาท์    เทพคำมี
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................