งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชัชพงศ์    จินดาภู
1. นางน้อมจิต    ศรีอาจ
2 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงประภาศิริ    แสนดวง
1. นายขจรศักดิ์    นาคราชา
3 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์    วงค์บุราณ
1. นายสรนรินทร์    สิมสิน
4 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุวนันท์    เขียงกลาง
1. นางวราภรณ์    ศรีกะรัตน์
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงสุวรรณี    พวงพั่ว
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายอรรถภรณ์    วรยศ
1. นายอนุชา    เบ้าคำ
7 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงชญาดา    พรหมสาขา ณ สกลนคร
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
8 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพรทิพย์    คำชมภู
1. นางพรทิพย์    พลไชย
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญาดา    สุวรรณา
1. นางนันทนิจ    ศรีรักษา
10 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงโสภาพร    มานะโพน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคจิรา    วงศ์สมศรี
11 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายสุริยา    แฝงสุธา
1. นางเกษร    อินธิแสง
12 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงนภาพร    งอยผาลา
1. นางสิทธิภาท์    เทพคำมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................