งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 273
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุทิตา    สิงห์สวัสดิ์
1. นางศุภมิตรา    ปริญญาพล ปริญญาพล
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นายชาคริต    พลราชม
1. นางสุทธินันท์    บุตรดี
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุรีรัตน์    แสนสุริวงค์
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรัญญา    พลขำ
1. นางสาวกนกอร    บุษปะฤกษ์
5 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวจุฑามาส    แก้วคำแจ้ง
1. นางบุสดี    ขันมะจันทร์
6 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอัยลดา    ฮาดทักษ์วงศ์
1. นางพิมลรัตน์    พุฒศรี
7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวธีรดา    บัวระพันธ์
1. นางสาวเสียงทิพย์    เพิ่มอร่าม
8 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวภัคจิรา    จันทราศรี
1. นางสาวกนกภรณ์    แก้วมะ
9 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวฐิติมา    ผาใต้
1. นางเพ็ญศรี    แถวอุทุม
10 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเบญจวรรณ    นารถโคษา
1. นางศุภอักษร    คูณอาจ
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวอรวรรณ    ขันบรรจง
1. นางสาวอมร    นักธรรม
12 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวศศิธร    พานิชกุล
1. นางจันทนา    ผ่านสำแดง
13 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววรรัตน์    ยงบรรทม
1. นางสาวจารุวรรณ    ศรีชนกมาตา
14 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุดารัตน์    พลปลัด
1. นางไพรัตน์    ดงบัง
15 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวเดือนฉาย    พรหมมหากุล
1. นางสาวณัฐริกา    อุปพงษ์
16 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสรวงสุดา    นันศรีทอง
1. นางสาวสมจิตร    จันทาสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................