งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรัตติยา    อัตเสน
1. นางสาวชลลดา    จักรุวงษ์
4
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ชินบุตร
1. นางสุทธินันท์    บุตรดี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ธนะคำดี
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
15
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ตะราษี
1. นางสาววัลลียา    วงศ์กาฬสินธุ์
12
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เพียตัวผู้
1. นางกุลธิดา    วงศรีลา
9
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธนัชชา    มหาชัย
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
10
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงขวัญธิษา    นามขันธ์
1. นางเพ็ญนภา    พลไชย
17
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววณิชยา    หรเพลิด
1. นางสาวพุทธชาติ    แสนชาติ
6
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    พ่อค้าช้าง
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หาญมนตรี
1. นางเพ็ญศรี    แถวอุทุม
14
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ไชโยธา
1. นางศุภอักษร    คูณอาจ
5
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุมณฑา    ไขประพาย
1. นางวราภรณ์    สมบัติดี
7
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีระยุทธ    อ้วนอินทร์
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    จาดเพ็ง
1. นางรัตนากรณ์    รักษา
11
15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพรพิรุณ    ใบหะสี
1. นางพจนา    ยงดี
8
16 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญัณฑนา    ทะวงศ์นา
1. นางสาววิมลจายา    ไขยศรี
16
17 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปวงสันเที๊ยะ
1. นางสาวสมจิตร    จันทาสี
13
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................