งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
ณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา และโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 272
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงรัตติยา    อัตเสน
1. นางสาวชลลดา    จักรุวงษ์
2 โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ชินบุตร
1. นางสุทธินันท์    บุตรดี
3 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ธนะคำดี
1. นางชฎาพัฒน์    ศิริมาศ
4 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ตะราษี
1. นางสาววัลลียา    วงศ์กาฬสินธุ์
5 โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เพียตัวผู้
1. นางกุลธิดา    วงศรีลา
6 โรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงธนัชชา    มหาชัย
1. นางสาวจิณณ์พัชร์    โคนสักขวา
7 โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงขวัญธิษา    นามขันธ์
1. นางเพ็ญนภา    พลไชย
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาววณิชยา    หรเพลิด
1. นางสาวพุทธชาติ    แสนชาติ
9 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    พ่อค้าช้าง
1. นางระวิวรรณ์    พฤกษติกุล
10 โรงเรียนสกลทวาปี สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หาญมนตรี
1. นางเพ็ญศรี    แถวอุทุม
11 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงณิชารีย์    ไชโยธา
1. นางศุภอักษร    คูณอาจ
12 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. นางสาวสุมณฑา    ไขประพาย
1. นางวราภรณ์    สมบัติดี
13 โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กชายธีระยุทธ    อ้วนอินทร์
1. นางวิมลพรรณ    มงกุฏทอง
14 โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงกุลภรณ์    จาดเพ็ง
1. นางรัตนากรณ์    รักษา
15 โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงพรพิรุณ    ใบหะสี
1. นางพจนา    ยงดี
16 โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงญัณฑนา    ทะวงศ์นา
1. นางสาววิมลจายา    ไขยศรี
17 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา สพม. เขต 23 สกลนคร 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ปวงสันเที๊ยะ
1. นางสาวสมจิตร    จันทาสี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................